приказки народни

Начало | приказки народни | Патилата на царските деца

Патилата на царските деца

| 2016-10-12

Патилата на царските деца

Едно време имало три сестри сирачета. Царят им казал да отидат на седянка, но те не го послушали, а седнали вкъщи да предат. Като си отишъл в двореца, царят изпратил свои хора, за да видят отишли ли са на седянка и какво правят там. Царските хора узнали, че са вкъщи, спотаили се до вратата и надали ухо, за да подслушат разговора им.
 
Голямата сестра рекла:
 
- Да знае царятда ме вземе - с едно вретено ще му облека цялата войска.
 
Средната сестра казала:
 
- Да знае царят да ме вземе - с един резен хляб ще му нахраня цялата войска.
 
А най-малката се обадила:
 
- Да иска царят мене да вземе - ще му родя две хубави, хубави деца - момченце и момиченце, с по една звезда на челото.
 
Като чули това, царските хора отишли при царя и му обадили подслушания разговор. Тогава царят заповядал:
 
- Идете и ми ги доведете.
 
Царските хора отишли при трите сестри-сирачета и му ги довели. Царят повикал най-напред най-голямата сестра и й казал:
 
- Защо не отидохте на седянка, ами сте останали вкъщи и сте работили?
 
- Царю честити - отговорила тя, - ако ние не работим и предем - гладни ще умрем.
 
- Ами когато работехте, какво приказвахте? - запитал царят.
 
Тя отговорила:
 
- Аз казах, царю честити: да знае царят да ме вземе, с едно вретено ще му облека цялата войска.
 
Царят повикал средната сестра и нея запитал, защо са работили вечерта. И тя отговорила като по-голямата си сестра и признала това, което казала на сестрите си, че ако царят я вземе, с един резен хляб ще му нахрани цялата войска.
 
Царят най-после повикал най-малката сестра. И тя му признала, че ако не работят и предат, гладни ще умрат. Тя също не скрила, че казала: Ако царят ме вземе за жена, ще му родя две хубави деца - момиченце и момченце, с по една звезда на челото.
 
Царят тогава заповядал двете сестри да си отидат, а само малката да остане. И се оженил за нея. Дошло време тя да му роди детенце. Царят тръгнал на път и казал на майка си:
 
- Мамо, царицата скоро ще ми роди хубаво момченце, със звезда на челото. Наглеждай я.
 
И царят тръгнал.
 
Царицата добила момченце, много хубаво, със звезда на чело. Майката на царя казала на бабата:
 
- Не искам аз това дете. Вземи го и го хвърли, а пък на мястото му до младата царица постави едно кученце, като го увиеш хубаво в пеленки.
 
Бабата взела детенцето, но й дожаляло и вместо да го хвърли, занесла го на воденицата при воденичаря. Като оставила при него детенцето, взела едно хубаво кученце, изкъпала го, повила и го поставила до младата царица.
 
Когато царят си дошъл, попитал майка си:
 
- Мамо, какво детенце ми роди царицата?
 
Майка му отговорила:
 
- Ех, какво - куче роди.
 
Тогава царят се разсърдил и заповядал да хвърлят кучето. Бабата взела кучето и го занесла във воденицата. Воденичарят хранил и кучето, и детето.
 
Дошло време царицата пак да ражда. На царя пак му се отворила работа и трябвало да замине. И казал на майка си:
 
- Мамо, царицата първо ми роди куче, но сега ще ми роди хубаво детенце, със звезда на чело, затова хубаво да я гледаш.
 
Царят заминал. Царицата добила много хубаво, като ангелче, момиченце, със звезда на чело. Майката на царя се ядосала и казала на бабата:
 
- Не искам и туй дете - вземи го и го хвърли. - Постави на мястото му едно котенце.
 
На бабата пак станало жално за детенцето. Тя го отнесла на воденичаря. Взела едно котенце и го поставила до младата царица. Когато царят си дошъл и запитал майка си какво детенце му е родила царицата, майка му казала:
 
- Ех, какво - котка ти роди.
 
Царят заповядал да хвърлят котенцето, а царицата да затворят в тъмница под стълбата. Бабата взела котенцето и го занесла във воденицата. Воденичарят хранил и децата, и кученцето, и котенцето. Децата отрасли и когато излизали да се разхождат, водели със себе си кученцето и котенцето. Воденичарят разправил на децата как са били донесени при него, кой е баща им и коя е майка им. Те знаели всичко.
 
Веднаж, като вървели из пътя с воденичаря, а след тях кученцето и котенцето, царят ги видял и рекъл:
 
- Ех, че хубави деца! Царицата такива щеше да ми роди.
 
Той повикал воденичаря и го попитал:
 
- Чии са тези деца? Скоро ми ги доведи.
 
Воденичарят ги довел при царя, а те казали:
 
- Ние сме воденичарски деца - не влизаме в царски палати.
 
Тогава царят рекъл:
 
- Ще дойдете! Искам да дойдете!
 
Децата отишли в царския палат и когато минавали край стълбата, казали:
 
- Тук има затворен човек, пуснете го - тогава ще влезем в палата.
 
Слугите казали:
 
- Никой няма тука затворен.
 
- Не, има - настоявали децата.
 
Майката на царя сърдито казала:
 
- Тука има една жена затворена.
 
- Нека да бъде жена - казали децата - ама освободете я. Искаме да я видим.
 
Извели затворената царица. Тя била разрошена, изтощена. Децата й казали:
 
- Качвай се ти най-напред, а ние ще вървим по тебе.
 
Като се изкачили в двореца, царевата майка поръчала закуска и поставила в нея отрова. Децата взели закуската, но тя била много гореща. Духали, духали и я дали на кученцето и котенцето да я изядат. Кученцето и котенцето се търкулнали мъртви. Децата тогава казали, като се обърнали към царя:
 
- Това е нашата майка, която ни е родила. Но ние сме били дадени на воденичаря от бабата. Той, заедно с воденичарката, ни изхрани. Ние него знаем за баща.
 
Царят тогава се разсърдил, заповядал да хвърлят в тъмница майка му и бабата, а тях и царицата облякъл в царски дрехи и заедно с воденичаря и воденичарката заживели весело и щастливо.


Коментари
1 коментар

Людмила Ивайлова Атанасова Людмила Атанасова, 8 г.,

Публикувано на 09.11.2017

много е хубаво

Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град