приказки вълшебни

Пепеляшка

| 2006-04-16

Пепеляшка

Жената на един богат човек се разболяла и като усетила, че наближава сетният й час, повикала до леглото единствената си дъщеричка и й казала:

– Мила дъще, бъди все така послушна и добра! Аз ще бдя над тебе и ще ти помагам дори когато бъда покойница.

Склопила очи и издъхнала. Момичето ходело всеки ден на майчиния си гроб и плачело много, но останало послушно и добро.

Дошла зимата, покрил сняг като бял саван гроба. После пролетното слънце стопило снега и мъжът си взел друга жена.

Тази жена довела в къщата му две дъщери с хубави бели лица, но с грозни и черни сърца. И за клетото заварениче настанали лоши дни.

– Защо тази глупава гъска стои при нас в стаята? – рекли те веднъж. – Който иска да яде хляб, трябва да го заслужи. Марш на работа в кухнята.

Съблекли й гиздавите дрешки, навлекли й вехта сива престилка и нахлузили на краката й дървени обувки.

– Вижте я нея, гордата царкиня, как се е натруфила! – викнали двете, разкискали се и я завели в кухнята.

Шетала тя там от зори до късна вечер. Ставала още в тъмно и се залавяла с тежка работа: носела вода, кладяла огън, готвела и миела. Отгоре на всичко сестрите я оскърбявали, както можели, подигравали й се и разсипвали граха и лещата в пепелта, та да карат завареничето отново да сяда и да събира зърната повторно. Вечер, съсипана от работа, девойката лягала в пепелта край огнището, защото нямала легло. И тъй като винаги била прашна и изпоцапана, наричали я Пепеляшка.

Тръгнал веднъж бащата на някакъв панаир и попитал двете доведени дъщери какво да им донесе.

– Гиздави премени – рекла едната.

– Бисери и драгоценни камъни – обадила се втората.

– Ами какво искаш ти, Пепеляшке? – попитал бащата.

– Татко, като потеглиш отново назад за у дома, откърши ми първата вейка, която те шибне по шапката.

Купил той за двете доведени дъщери гиздави премени, бисери и драгоценни камъни, а на връщане, като минавал през един зелен гъсталак, една леска го шибнала по шапката. Откършил той вейката и я взел със себе си. Като се върнал у дома, дал на доведените дъщери, каквото били си пожелали, а на Пепеляшка дал лесковата вейка.

Поблагодарила му Пепеляшка, отишла на майчиния си гроб, забола вейката в пръстта и плакала, плакала тъй дълго, че сълзите, които се ронели от очите й, полели обилно вейката. Израсла вейката и станала хубаво дърво. Пепеляшка отивала по три пъти всеки ден, сядала под дървото и всеки път на дървото кацало едно бяло птиче. Щом Пепеляшка изричала някакво желание, птичето й пускало, каквото си била пожелала.

Случило се веднъж, че царят устройвал празненство, което щяло да продължи три дни, и поканил всички хубави девойки от цялата страна, та синът му да си избере невеста между тях. Щом узнали, че ще отидат и те, двете доведени сестри се развеселили, повикали Пепеляшка и рекли:

– Вчеши ни косите, изчеткай ни обувките и затегни токичките! Отиваме на сватба в царския дворец.

Покорила се Пепеляшка, но заплакала, защото много й се искало да потанцува и тя. Помолила мащехата да я пусне, но мащехата викнала:

– Ти ли да отидеш на празненството, Пепеляшке? Ти, дето си толкова прашна и изпоцапана!

Но тъй като Пепеляшка не престанала да я моли, тя накрая рекла:

– Разсипала съм една паница леща в пепелта. Ако за два часа събереш лещата, ще отидеш и ти.

Излязла Пепеляшка през задната врата в градинката и викнала:

– Гълъбчета, гургулички и всички птички под свода небесен, елате да ми помогнете да събера лещата!

Хубави зърна в паничката,

лоши в гушката на птичката.

Тозчас през кухненския прозорец влетели две бели гълъбчета, после гургулички, а накрая запърполили на орляци всички птички под свода небесен и накацали край пепелта. Закимали гълъбчетата с главиците си и почнали: клъв, клъв, клъв – след тях и останалите: клъв, клъв, клъв – и събрали всички хубави зърна в паницата. Минал не минал дори час, свършили те работа и излетели пак навън.

Занесло радостно момичето паницата на мащехата и си мислело, че тя ще го пусне да отиде на бала. Но мащехата рекла:

– Не може, Пепеляшке, ти нямаш хубава премяна и не умееш да танцуваш, всички ще ти се смеят.

Разплакало се момичето и тогава мащехата рекла:

– Ако за един час събереш две пълни паници леща от пепелта, ще отидеш и ти.

Мислела си, че това било вече невъзможно. Разсипала две пълни паници леща в пепелта, но Пепеляшка пак излязла през задната врата в градината и викнала:

– Гълъбчета, гургулички и всички птички под свода небесен, елате да ми помогнете да събера лещата!

Хубави зърна в паничката,

лоши в гушката на птичката.

Тозчас през кухненския прозорец влетели две бели гълъбчета, после гургулички, а накрая запърполили на орляци всички птички под свода небесен и накацали край пепелта. Закимали гълъбчетата с главиците си и почнали: клъв, клъв, клъв – след тях и останалите: клъв, клъв, клъв – и събрали всички хубави зърна в паниците. Минал не минал дори половин час, свършили те работа и излетели пак навън.

Занесло радостно момичето паниците на мащехата и си мислело, че тя ще го пусне да отиде на празненството. Но мащехата рекла:

– Всичко е напусто. Няма да отидеш, защото нямаш хубава премяна и не умееш да танцуваш. Само ще ни посрамиш.

Обърнала му гръб и бързо-бързо излязла с двете си горделиви дъщери.

Тъй като сега в къщи нямало никого, Пепеляшка отишла на майчиния си гроб под леската и викнала:

– Разклати се дръвче, разклати и за миг със сребро и със злато ме покрий от глава до пети, та да ида и аз във палата!

Пуснало тозчас птичето отгоре сърмошита премяна и пантофки, извезани с коприна и сребро. Облякла Пепеляшка веднага премяната и отишла на бала. Ала сестрите и мащехата не я познали и мислели, че е някоя непозната царкиня – толкова хубава била в сърмошитата премяна. За Пепеляшка съвсем не им минавало през ума – мислели, че тя седи сред мръсотията и събира лещата в пепелта. Царският син пресрещнал хубавицата, уловил я за ръка и двамата затанцували. После той не пожелал да танцува с никоя друга, затова не пуснал вече ръката й и щом дойдел някой друг да я покани за танц, отговарял:

– Аз ще танцувам с нея.

Танцувала Пепеляшка до полунощ и решила да се прибере у дома. Но царският син рекъл:

– Ще дойда да те изпратя.

Искал да разбере чия дъщеря е хубавата девойка. Ала пред къщи тя се отскубнала от него и се скрила в гълъбарника.

Почакал царският син, докато дошъл баща й. Царският син му рекъл, че непознатата девойка се скрила в гълъбарника. Бащата помислил, че може да е била Пепеляшка. Донесли му брадва и кирка и той разбил гълъбарника, но вътре не намерили никого. И когато влезли в кухнята, видели Пепеляшка с изпоцапаната си престилка, легнала край пепелта, а над огнището мъждукало кандило. Защото Пепеляшка била скочила бързо от задната страна на гълъбарника и изтичала при леската, съблякла там хубавата премяна и я оставила на гроба. Прибрало я птичето, а Пепеляшка облякла сивата си престилка и легнала край пепелта в кухнята.

На другия ден, когато празненството наченало отново и родителите и доведените дъщери пак излезли, Пепеляшка отишла при леската и рекла:

– Разклати се дръвче, разклати и за миг със сребро и със злато ме покрий от глава до пети, та да ида и аз във палата!

Пуснало тозчас птичето отгоре друга премяна – много по-разкошна от първата. И когато облечена в нея, Пепеляшка се явила на бала, всеки се удивил на хубостта й. Ала царският син я чакал да дойде, уловил я веднага за ръка и двамата танцували все заедно. Щом дойдели да я поканят други, той отговарял:

– Аз ще танцувам с нея.

Свечерило се, тръгнала си тя – и царският син я проследил – искал да види в коя къща ще влезе, но тя побягнала и се скрила в градината зад къщата. Там имало едно хубаво високо дърво, отрупано с чудесни круши. Покатерила се Пепеляшка на него пъргава като катеричка, скрила се в клоните и царският син не разбрал къде се е дянала. Но почакал, докато се прибере бащата, и му рекъл:

– Непознатата девойка побягна и ми се струва, че се покатери на крушата.

“Да не е била Пепеляшка?” – помислил си бащата.

Пратил да му донесат брадвата и повалил дървото, но на него нямало никого.

А щом влезли в кухнята, Пепеляшка лежала като всеки друг път в пепелта. Тя била скочила от дървото отзад, занесла пак хубавата рокля на птичето в леската и облякла сивата си престилка.

На третия ден, след като родителите и сестрите излезли, Пепеляшка отишла пак на майчиния си гроб и рекла на дръвчето:

– Разклати се дръвче, разклати и за миг със сребро и със злато ме покрий от глава до пети, та да ида и аз във палата!

Пуснало птичето сега друга премяна, още по-разкошна и по-блестяща от предишните две, а пантофките били цели златни. Като пристигнала в тая премяна на празненството, всички така се възхитили, че просто онемели. Царският син танцувал само с нея и щом я поканел друг, отговарял:

– Аз ще танцувам с нея.

Свечерило се, тръгнала си Пепеляшка и царският син поискал да я изпрати, но тя побягнала тъй бързо, че той не могъл да я последва. Ала царският син си послужил с хитрост – бил накарал да намажат всички стъпала на стълбата с катран, и като припкала Пепеляшка по стълбата, лявата й пантофка се залепила и останала там. Прибрал я царският син и я огледал – тя била тъй малка, тъй красива и цялата от злато!

Отишъл на другата заран при бащата и му рекъл:

– Ще взема за съпруга онази, чийто крак влезе в тая златна обувка.

Зарадвали се двете сестри, защото имали хубави крака.

Влязла голямата в стаята си да премери пантофката. Ала палецът не влизал – обувката била много малка за нейния крак. Майката, която стояла край нея, й подала един нож и рекла:

– Отрежи си палеца! Като станеш царица, няма да ходиш пешком.

Отрязала си девойката палеца, напъхала с голяма мъка крака си в обувката, стиснала зъби, за да не издаде болката си, и отишла при царския син.

Качил я той на своя кон като годеница и тръгнали. Ала трябвало да минат покрай гроба, а там на леската били кацнали две гълъбчета и гукнали високо:

– Пантофката прекрасна е явно много тясна, та блика кръв от нея, а скромната мома остана у дома.

Погледнал тогава царският син към пантофката и видял кръвта. Обърнал коня, върнал лъжливата годеница в родителския й дом и рекъл, че тя не е истинската. Накарал другата сестра да обуе пантофката.

Отишла и тя в стаята си и напъхала благополучно пръстите си в пантофката, но петата й била много широка. Тогава майката й подала един нож и рекла:

– Отрежи малко от петата! Като станеш царица, няма вече да ходиш пешком.

Отрязала девойката малко от петата, намъкнала с голяма мъка крака си в пантофката, стиснала зъби, за да не издаде болката си, и отишла при царския син.

Качил я той на своя кон като годеница и тръгнали. Като минавали покрай леската, на нея пак били кацнали същите гълъбчета и гукнали високо:

– Пантофката прекрасна е явно много тясна, та блика кръв от нея, а скромната мома остана у дома.

Погледнал царският син крака на годеницата и видял, че от пантофката блика кръв и от нея белите чорапи са се обагрили червено. Обърнал коня и върнал лъжливата годеница в родителския й дом.

– И тази не е истинска – рекъл той. – Нямате ли друга дъщеря?

– Нямаме – отвърнал бащата. – Вярно, покойната ми жена остави една невръстна и неугледна пепеляшка, но не е възможно тя да стане ваша годеница.

Царският син поискал да я повикат, но майката рекла:

– О, не! Тя е толкова изпоцапана, че не бива да се вестява пред людски очи.

Ала той настоял да я доведат и те се видели принудени да я повикат. Измила си Пепеляшка най-напред ръцете и лицето, после отишла при царския син и му сторила поклон, а той й подал златната пантофка. Седнала тя на едно ниско столче, извадила крака си от тежката дървена обувка, пъхнала го в златната и тя й прилепнала като излята. А когато Пепеляшка се изправила и царският син я погледнал в лицето, той познал хубавата девойка, с която танцувал, и викнал:

– Ето я истинската годеница!

Мащехата и двете сестри се изплашили и пребледнели от яд. А той качил Пепеляшка на коня и препуснал веднага с нея. Като минавали покрай леската, двете бели гълъбчета гукнали високо:

– Пантофката прекрасна за нея не е тясна, та кръв сега не блика; той скромната мома отвежда у дома.

И след като изгугукали тия думи, прилетели и кацнали на раменете на Пепеляшка, едното отдясно, другото отляво, и останали там.

Източник: http://bezmonitor.com

OCR and spellcheck: Victor
Издателство “Отечество” София, 1996Коментари
85 коментара

Антон Пламенов, 13 г.,

Публикувано на 23.05.2008

Искам да стана участник на този сайт.

Татяна Карчева, 11 г.,

Публикувано на 27.05.2008

Как мога да се регистрирам?

Цеца Дудова, 11 г.,

Публикувано на 28.05.2008

Много е хубава приказката за Пепеляшка и сайта е много поучителен.

Цвета Великова, 10 г.,

Публикувано на 03.06.2008

абе,вие само тея приказки ли знаете?дайте нещо, което не знаем беее!!!!!!!!!!!Е добре де добре яка е тая приказка ама я знам :D (mooning)

Тони , 7 г.,

Публикувано на 11.06.2008

Супер е тая приказка.

Силвия Василева, 9 г.,

Публикувано на 20.06.2008

Приказката е много готина.

Силвия Танева, 16 г.,

Публикувано на 25.06.2008

Толкова хубава приказка не бях прочитала до сега! 1000 пъти да я чета, няма да ми омръзне! Този вид приказки ми са любимите . Дано да има още толкова хубави приказки като тази. :)

Десислава Шабанова, 10 г.,

Публикувано на 01.07.2008

В този сайт има чудесни и поучителни неща.А колкото до приказката за Пепеляшка - тя е прекрасна!Дори един път в училище правихме Приказно шоу и всеки от героите трябваше да се представи.Имаше много деца, които имаха различни роли - Малката Ида, Снежанка и други. И познайте коя бях аз - Пепеляшка!!!

Мартина Кирова, 10 г.,

Публикувано на 03.07.2008

Тази приказка е чудесна. Имали още.

Сусана Кондян, 7 г.,

Публикувано на 11.07.2008

Много ми харесва тази приказка аз я слушам и гледам с голям интерес и искам да участвам в тази прекрасна и интересна приказка.

Десислава Чанева , 12 г.,

Публикувано на 11.07.2008

Пепеляшка е много интересна и забавна приказка. Чета си я с голям интерес. Над 20 пъти съм гледала детското то също е много интересно но приказката добива истински я си смисъл. Пепеляшка е изключителна приказка.

Мария Петрова, 12 г.,

Публикувано на 20.07.2008

Отлично е!

monika man4eva, 10 г.,

Публикувано на 29.07.2008

kak moga da se registriram

От редакцията
Да се регистрираш къде?

betina kotova, 10 г.,

Публикувано на 29.07.2008

nai xubavite prikazki moje da gi nameri6 samo tuk

betina kotova, 10 г.,

Публикувано на 29.07.2008

tazi pkikaska moja da gi slu6am mnogo puti i vse 6te q slu6am ili 4etu no nqma da mi omruzne

Деница Котова, 12 г.,

Публикувано на 03.08.2008

Тази приказка определено ми харесва и този сайт ще ми бъде полезен.

miroslava nikolova, 11 г.,

Публикувано на 09.08.2008

pepelq6ka mn mi haresva

Лили , 7 г.,

Публикувано на 15.08.2008

Аз също.

Viktoriia , ,

Публикувано на 02.09.2008

qko

катерина стояноява, 10г г.,

Публикувано на 17.09.2008

супер е

Славка Спасова, 29 г.,

Публикувано на 04.10.2008

хубав детски сайт.моето дете много ще го хареса

Липсва , ,

Публикувано на 19.10.2008

stava

Даниела ЙОрданова, 10 г.,

Публикувано на 04.11.2008

Ами тази приказка ми е любима и мисля че е много добра аз я харесвам

nina genchova, 11 г.,

Публикувано на 05.11.2008

Mnogo e interestna !

Яна Иванова, 8 г.,

Публикувано на 07.11.2008

яка е

Виктория Викторова, 8 г.,

Публикувано на 08.11.2008

Тази приказка е много хубава пепеляшка е най хубава в цялаата приказка

Живка Сандова, 10 г.,

Публикувано на 12.11.2008

аз харесвам пепеляшка и искам да стана като нея макар че съм на 10 години аз вярвам че има вълшебство което пи ме превърнала като пепеляшка отпърво тя е домакиня а после принцеса любимият ми момент е когато тя се омъжва за принца а после има пепеляшка 2 аз го гледах и се надявам да има и3

Симона Богданова, 18 г.,

Публикувано на 12.11.2008

определено е хубава пепеляшка приказката тя ми една от любимите

Ана Христова, 12 г.,

Публикувано на 15.11.2008

според мен пепеляшка е хубава приказка

Сабрие Иляз, 10 г.,

Публикувано на 17.11.2008

според мене е много интересна тая приказка

Ренета Колева, 8 г.,

Публикувано на 22.11.2008

приказката е много хубава

йосиф бранимиров, 10 г.,

Публикувано на 26.11.2008

роден съм на 22 12 1998 година

veronika okleva, 10 г.,

Публикувано на 29.11.2008

mnogo dylgo no e sy6to mnogo interesna

nadq kazanl16ka, 14 г.,

Публикувано на 29.11.2008

pa kefi ma ama mnogo stara ve

Теодора Златева, 10 г.,

Публикувано на 29.11.2008

Толкова хубава приказка не бях прочитала до сега! 1000 пъти да я чета, няма да ми омръзне! Този вид приказки ми са любимите . Дано да има още толкова хубави приказки като тази. :)

ДЕМИ СТАНИМИРОВА, 8 г.,

Публикувано на 29.11.2008

МНОГО ХУБАВА ПРИКАЗКА .ПРЕДИ МИ БЕШЕ ЛЮБИМАТА

melisa abtolova, 9 г.,

Публикувано на 05.12.2008

ami az mislq 4e e xubava no ima mnogo ne xubavi dumi naprimer sapruga tova ne e xubava duma

Симона Стоянова, ,

Публикувано на 08.12.2008

хубава приказката

Марлен Антонова, ,

Публикувано на 08.12.2008

мисля че е готино ама не чак толкова

Ади , ,

Публикувано на 11.12.2008

много е дълга

Андрияна Валентинова, 11 г.,

Публикувано на 17.12.2008

много е хубава тази приказка

Сесил Хасанова , 11 г.,

Публикувано на 21.12.2008

мнго мнго тъпо е това което е пуснато тука сега

Катерина Богословова, 9 г.,

Публикувано на 21.12.2008

Приказката е много хубава.Аз лично много я харесвам.Прекрасна е .Направо изумителна.Нямам думи. Само трябва да е по кратка. Четох я половин час. Яко!!!!!!!!!!!!!!...* За приказката заслужавате 7+ дори повече. Кати.

Неделина Тодорова, 10. г.,

Публикувано на 25.12.2008

Приказката ми харесва многооооо

Димитрова, 13 г.,

Публикувано на 27.12.2008

много е хубава

Ивайла Илиева , 12 г.,

Публикувано на 27.12.2008

Аз си мисля че тази приказки е много интересна, но някои от децата ако не са я разбрали или не са я чули никога до сега нека да не философстват а да я прочетат оште един пат, заштото е голям текста и трябва повече пъти да я прочетеш за да я разбереш.

Памела Икнурова, 8 г.,

Публикувано на 31.12.2008

Приказката е много хубава макар и много дълга тя е прекрасна.

Нигер Ремзи, 12 г.,

Публикувано на 04.01.2009

Много е хубава и интересна.Тази п риказка е чудесна.Просто нямам думи. С ОБИЧ НИГЕР!!!!!!

Виктория , 9 г.,

Публикувано на 04.01.2009

Приказката е повече от хубава

Камелия Ялъмова, 10 г.,

Публикувано на 24.01.2009

аз мисля , че тази приказка е много хубава

Десислава Пандишкова, 6 г.,

Публикувано на 25.01.2009

много е интересен този сайт

Нели Любенова, 12 г.,

Публикувано на 02.02.2009

много ми харесва

Йоана Георгиева, 10 г.,

Публикувано на 03.02.2009

на мен много ми харесва приказката.ако я бяхте написали в училище бихави писали за оценка 10 та дори повече.приказката е направо зашеметявасахта.отлична е.не видях даже една малка грешка.тази приказка е яка направо огън.а сайта е много получителен. съвет:регистрирайте се !!!!

Пелагия Славчева, 9 г.,

Публикувано на 06.02.2009

Това е любимата ми приказка прекрасна е!!!

Нина Петрова, 11 г.,

Публикувано на 07.02.2009

Страхотна приказка !! Ако направят анкета за измислена приказка от нас щях да се постарая много, както се е постарал писателят на приказката за Пепеляшка !!!

Ева Ванкова, 10 г.,

Публикувано на 08.02.2009

не е много хъбава, но не е и лоша според мен

Йоана , 10 г.,

Публикувано на 08.02.2009

харесвам тази приказка но мисля че е за бебета

Ели , 11 г.,

Публикувано на 17.02.2009

от всички билшебни приказки тая ми елюбимата

Рада Касабова, 9 г.,

Публикувано на 19.02.2009

много яка приказка

Габриела Петкова, 11 г.,

Публикувано на 21.02.2009

аз влязох тук за да видя и чета приказки но на английски език а не на български

Юджи Радулова, 6 г.,

Публикувано на 23.02.2009

много ми харесва:

Мишел Дурак, 10 г.,

Публикувано на 25.02.2009

този сайт е много хубав на мен много ми харесва от тук гледам фокуси и после аз и моите приятели ги изпълняваме

Михаел Иванов, 10 г.,

Публикувано на 04.03.2009

най-интересната приказка!

Йоан Иванов, 17 г.,

Публикувано на 14.03.2009

много яка и тъжна приказка

Милица , 10 г.,

Публикувано на 16.03.2009

мн е готин тоз сайт! но м3у трябва един лексикон!!! за да о попълват всички! моля ви направете такъв!!!

Ели Хараланова, 8 г.,

Публикувано на 12.06.2009

Приказката за Пепеляшка много ми харесва!

Лора Кинкова, 9 г.,

Публикувано на 05.08.2009

много яка приказка

Вяра Василева, 9 г.,

Публикувано на 10.10.2009

Къде мога да намеря картички за театри.

Сиси Костова, 10 г.,

Публикувано на 28.10.2009

Пепеляшка е най-любимата ми приказка чела съм я и съм я гледала на диви ди.Малките дечица съм ги чувала да викат:"Аз искам да съм Пепеляшка,не аз икам".Малките деца са много сладки.Тралалаааа-тралалааа-лаа!

Дебора Андреева, 12 г.,

Публикувано на 02.12.2009

много е хубава

Филиз Османова, 10 г.,

Публикувано на 01.01.2010

До редкцията:Честита Нова Година радакторе да сте жив/а и здрав/а и всичко най-хубаво.И на другите сищо.Приказката е чудесна.

От редакцията:Благодарим ти и ти да си жива, здрава и много щастие и късмет.

Антония Иванова, 11 г.,

Публикувано на 05.02.2010

яко,ама къде мога да намеря картички за св. Валентин???? плс помагаите....спешно е

Виктория Борисова, 11 г.,

Публикувано на 13.02.2010

много е хубава прикаската.Както и саита!

Таня Христодорова, 9 г.,

Публикувано на 01.03.2010

много е хубава.

Мелиса Халук, 10 г.,

Публикувано на 06.03.2010

много хубаво бесе приказката :D

Криси Дякова, 8 г.,

Публикувано на 07.04.2010

добре, че пуснаха тази приказка инече нямаше да ми се занимава с четене на приказки.

vipadito vipadito, 20 г.,

Публикувано на 02.07.2010

Супер е

cvetelina dafinkicheva, 8 г.,

Публикувано на 13.08.2010

до редакцията как мога да напиша приказка и да я изпратя?

От редакцията: Изпращ я на info@az-deteto.bg

Mishie :) ..., 12 г.,

Публикувано на 27.12.2010

Много красива приказка... Когато бях по-малка много я обичах. А сега... Сега може би чета книги за по-големи. Но детското в мен си остава и много обичам да пише приказки. Може ли да се включа към екипа...? Е, не че се натрапвам нещо де : ))

тихомира иванова, млада г.,

Публикувано на 17.12.2011

аз се казвам тихомира и съм на 12 години и съм 6а клас

vasil monev, 10 г.,

Публикувано на 03.01.2012

az obi4am da gledam pepelq6ka lobi mi q animacionen hubav film

Keri Keri Elmi Mehancheva, 9 г.,

Публикувано на 22.02.2012

Kak moga da se registriram mnogo hubava prikazka bih stanala uchastnik v tazi prikazka .

Мишел Димитрова, 8 г.,

Публикувано на 19.07.2012

tozi sait mnoga mi xaresva otnego nau4ix fokosi i 4eta prikazki

aysenur kyazim asan, 10 г.,

Публикувано на 18.02.2013

sayta mnogo mi haresva

анна пелтекова, 13 г.,

Публикувано на 25.04.2014

Никога не съм чела тази приказка в такъв вариант! :х

Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град