За учители

Начало | За учители | Всички учители в България ще преминат през атестиране през учебната 2020/2021 година

Всички учители в България ще преминат през атестиране през учебната 2020/2021 година

Аз детето | 2019-08-12

Всички учители в България ще преминат през атестиране през учебната 2020/2021 година

Всички учители в България ще преминат през атестиране през учебната 2020/2021 година, правилата за което вече са в сила. Те са разписани в Наредба 15 от 22 юни 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, която беше обнародвана на 2 август. Оценяването ще се извършва през октомври и ноември и ще обхване детските градини, училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие или регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, включително в Националния дворец на децата и Държавния логопедичен център. На атестиране ще подлежат възпитателите, учителите, другите педагогически специалисти, директорите. За крайната оценка ще се вземат предвид резултатите на учениците, а при два слаби резултата от атестация учителите ще бъдат уволнявани – става ясно от текста.

След първата атестация педагогическите специалисти ще минават отново през такава на всеки 4 г., а ако междувременно са сменили местоработата си, за начало на 4-годишния период ще се счита постъпването в новото училище или градина. По-честа от веднъж на 4 г. ще е атестацията за показалите слаби резултати, които ще трябва да минат през същата процедура година по-късно. На база резултатите ще се преценява дали е необходимо специалистът да работи с наставник.

Атестирането на педагогическите специалисти ще организира директорът на съответната градина или училище. За всеки период на атестиране педагогическите специалисти ще са длъжни да ходят на курсове за повишаване на квалификацията и да имат не по-малко от 48 академични часа обучение. За обученията ще им се присъждат кредити, от които ще зависи и израстването им в кариерата. За всеки период на атестиране специалистите ще трябва да придобият най-малко 3 квалификационни кредита.

Нормативният документ посочва и целите на процеса на атестиране:

 • 1. Установяване на постигнатите от педагозите резултати.
 • 2. Повишаване качеството на образованието на децата или учениците.
 • 3. Мотивиране на педагогическите специалисти за професионално усъвършенстване чрез повишаване на квалификацията.
 • 4. Установяване на потребността от методическа и организационна подкрепа на педагогическия специалист и осигуряване на наставник или наставници.

Получените оценки от атестирането ще служат за:

 • 1. Кариерно развитие.
 • 2. Насочване за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти с цел актуализиране, допълване или разширяване на професионалната им компетентност;
 • 3. Осигуряване на методическа и/или организационна подкрепа и осигуряване на наставник или наставници.

Педагозите ще бъдат оценявани по пет критерия, определени от педагогическия съвет. Естеството им ще зависи от областите на професионална компетентност, вида на институцията и стратегията ѝ за развитие. Съветът ще определя и скалата за оценяване. Изпълнението на критериите ще се измерва в точки:

 • 1 т. – оценяваният има нужда да подобри професионалните си знания и умения;
 • 1,5 т. – оценяваният е компетентен да изпълнява изискванията за длъжността си и децата или учениците постигат очакваните резултати от обучението по учебния предмет;
 • 2 т. – работата на оценявания надвишава изискванията към изпълнението на длъжността, а резултатите от обучението на децата или на учениците надвишават очакваните и притежаваните професионални компетентности позволяват ефективно изпълнение на длъжността.

Освен оценка от комисията атестираният ще си прави и самооценка. Окончателният резултат ще се изчислява, като тежестта на самооценката към оценката ще е 25:75.

Крайната оценка може да е:

 • „изключително изпълнение“ – при окончателен резултат от 45 до 50 точки;
 • „надвишава изискванията“ – при 40 до 44,99 точки;
 • „отговаря на изискванията“ – при 35 до 39,99 точки;
 • „отговаря частично на изискванията“ – при 30 до 34,99 точки;
 • „съответства в минимална степен на изискванията“ – при 25 до 29,99 точки.

Ако атестираният е получил оценка „съответства в минимална степен на изискванията“, той трябва да бъде атестиран повторно година след предприемане на мерките (анализ на причините, план и работа с наставници). Ако отново получи най-ниската оценка, учителят ще бъде освобождаван от работа на основание чл. 328 от Кодекса на труда. Текстът разрешава на работодател да освободи служител при „липса на качества за ефективно изпълнение на работата“.Коментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град