новини детски

Начало | новини детски | Промените започват още с първия звънец

Промените започват още с първия звънец

Надя Панчева, 12 г., Стара Загора | 2006-09-05

Националната програма за развитие на училищното образование от 2006 до 2015 г. признава ниския социално-икономически статус и недостатъчния авторитет на учителя, загубата на самочувствие, както и обществената значимост на неговия труд за обучението и възпитанието на новото поколение българи. Това противоречие МОН се наема да разреши чрез диференцирано заплащане. Качеството на образованието и резултатите на учениците ще бъдат ключови фактори при определяне на възнаграждението. Предвижда се непрекъснато вътрешно оценяване чрез тестове, включително при завършване на всяка образователна степен. Ще бъде въведено външно оценяване. Ученическите резултати ще са важна част при заплащане на учителския труд. Предлага се цялостна промяна на финансирането чрез въвеждането на делегиран бюджет, който дава гъвкавост при определяне на възнаграждението и възможност за по-високо заплащане при ефективно управление на средствата. Системата за оценка на качеството включва десет обективни показателя: резултати на учениците от вътрешно и външно оценяване; липса на разминаване между тези оценки; успехи на учениците на олимпиади, конкурси; обучаване на деца със специални образователни потребности; подпомагане на нови колеги; извънкласни и извънучилищни форми; нови методи за преподаване – ползване на чужди езици и нови технологии; мнение на ученици и родители; пълняемост на паралелките; оценка в рамките на училището.

Критериите ще влязат в практиката след широко обсъждане с учители, социални партньори и родители.

Ще се създаде конкуренция между учителите и мотивация за кариерно развитие. В хоризонтален план – младши-учител, учител, старши, главен, методист, свързано с натрупване на определен стаж и опит. Във вертикален план – заемане на длъжностите директор, експерт и т.н.

Индивидуалната работна заплата ще бъде функция от кариерното развитие и постигнатите резултати.

Извън нея се предвиждат материални награди за особен принос, връчвани тържествено, както и натоварване на учителите чрез участие в проекти за целогодишно ангажиране на децата през ваканциите и свободното им време.Коментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град