За родители

Начало | За родители | Отново на детска градина, но с нови правила – ето и кои са те!

Отново на детска градина, но с нови правила – ето и кои са те!

Аз детето | 2020-05-21

Отново на детска градина, но с нови правила – ето и кои са те!

Без играчки, които не могат да бъдат дезинфекцирани, без използване по предназначение на физкултурните и музикални салони, без допълнителни платени занимания по интереси като изучаване на чужд език, изкуства, спорт, театър – така ще започнат работа детските градини и яслите в условията на извънредната епидемична обстановка заради коронавируса. Министерството на здравеопазването вече публикува мерки за организиране на дейността на заведенията след възобновяването на приема. В документа са дадени указания както към директорите и персонала, така и към родителите на децата.

Целта на описаните мерки е постепенно и контролирано възобновяване на дейността на детските градини/ясли в условията на разпространението на COVID-19. Необходимо е всички участници в предучилищното образование да са подготвени за процеса на адаптиране в новата обстановка и да носят отговорност за ограничаване на заразяването и за опазване на здравето – своето, на своите близки и на околните. Ето част от мерките, които родителите трябва да знаят:

 • Препоръчително е децата, за които има възможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи. Подновяването на посещението на детска градина/ясла може да стане само по желание на родителите и с изричното условие, че са запознати и декларират, че ще спазват новите правила за работа на детската градина/ясла, за което подписват декларация по образец.
 • За подновяване на посещението на децата от родителите не се изисква представянето на медицински бележки.
 • Посещението на детска градина/ясла от деца с хронични заболявания (в т.ч. деца със СОП с хронични заболявания) се извършва след предварителна консултация с личния лекар на детето.
 • Отварянето на детските градини/ясли може да започне в периода 22 май – 1 юни по решение на детската градина/ясла и съгласувано с родителите само след осигурени строги санитарно-хигиенни условия и прилагане на приложимите противоепидемични мерки.
 • Очакваният брой в група ще бъде между 12 и 16 деца.
 • Приемът в детската градина/ясла се извършва по предварително оповестен график/ред, при необходимост и в по-дълъг интервал от време. Ако климатичните условия го позволяват – на двора или на специално обособено пространство, осигуряващо отстояние на най-малко 2 м между семействата, като не се допуска влизането на придружителите на децата в сградата на детската градина/ясла.
 • Приемът в детската градина/ясла се извършва от медицинско или друго упълномощено от директора лице при използване на необходимите индивидуални предпазни средства – маска/шлем и ръкавици, като в случай на констатиране на признаци на заболяване на детето може да бъде отказано приемане.
 • От момента на влизане на детето в сградата на детската градина/ясла от него не се изисква използване на предпазна маска, освен ако на дете със СОП и/или с хронично заболяване това не е изрично препоръчано от личния му лекар.
 • Не се допуска събиране на едно място на персонал от детската градина/ясла освен ако това не е необходимо за опазване здравето и живота на децата
 • Предвид спецификата на работата в детските градини/ясли е ясно, че спазването на физическа дистанция между децата и персонала в рамките на една група не е възможно. Дистанция обаче трябва да има между персонала и родителите.

По отношение на хигиената се очаква:

 • Всички помещения ще се проветряват често за поне 10 мин – сутрин преди пристигане на децата, по време на излизане на децата, по време на следобедната почивка, при почистване на помещенията и в края на работния ден;
 • Дезинфекция на помещенията се извършва поне 4 пъти дневно, на тоалетните поне два-три пъти дневно, на маси, столчета и други повърхности най-малко два пъти дневно.
 • Играчките ще се мият с топла вода и сапун поне два пъти дневно. Няма да се допускат плюшени играчки.
 • На децата ще се предоставят индивидуални съдове за хранене и за пиене на вода, които ще се почистват непосредствено след всяка употреба.
 • На децата ще се осигурява лично спално бельо за отделното дете, което се пере при минимум 60°C веднъж седмично.
 • Ще се разделят площадките на открито, така че да не се допуска физически контакт между отделните групи. Уредите за игра и пейките на площадките ще се дезинфекцират поне веднъж дневно.

От родителите, които са преценили, че детето ще възстанови посещението си на детска градина/ясла, се очаква:

 • най-късно два работни дни преди планираното посещение да уведомят директора за датата, на която детето ще започне да посещава детска градина/ясла, за периода (седмица/месец) на планираното посещение и за продължителността на дневния му престой;
 • Да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на болест през последните 14 дни. В декларацията родителите посочват, че са запознати и солидарно отговорни за спазването на правилата на работа на детската градина/ясла;
 • Да не използват градски транспорт за придвижване до детската градина/ясла и обратно винаги, когато това е възможно;
 • Да водят детето си на детска градина/ясла и да го вземат при стриктно спазване на графика/реда, за да се предотврати струпване, като изчакат на нужното разстояние;
 • Да се запознаят с предоставените им от детската градина/ясла полезни препоръки и да подкрепят усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и психично здраве по време на реадаптацията на детето им;
 • Да измерват всяка сутрин температурата на децата си и да не ги водят на детска градина/ясла, когато забележат признаци на заболяване и/или измерят температура по-висока от 37,3 градуса;
 • Да организират незабавното вземане на детето в случаите, когато бъдат уведомени от медицинското лице в детската градина/ясла, че то проявява признаци на заболяване;
 • Да придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на детската градина/ясла, освен ако не бъдат помолени за това, но в тези случай стриктно спазват изискванията за хигиена на ръцете, дихателен етикет и физическа дистанция;
 • Да осигурят плик, в който детето да поставя обувките, с които то пристига в детската градина/ясла (след събуване на обувките детето или приемащия го в детската градина/ясла възрастен поставя обувките в плика, след което детето обува пантофи, които са предварително почистени вкъщи);
 • Да осигурят поне два броя маски, в случай че носенето на маска е по препоръка на лекуващия/личния лекар на детето.


Коментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град