новини детски

Начало | новини детски | 3 нови защитени територии ще има в Русенска област

3 нови защитени територии ще има в Русенска област

Христо Йорданов, 9 г., Русе | 2006-08-25

Първата е известна като “Суха река”. Тя се намира в Североизточна България и в Румъния, периодичен приток на р. Дунав, в източната част на Дунавската равнина и е суходолие от Добруджанското плато. През голямата част от годината то е безводно, но при топене на снеговете и силни дъждове леглото му се запълва с вода. Там се срещат габърови и церови гори върху стръмни и урвести поляни. В суходолията се срещат 19 редки и застрашени от изчезване видове от флората на България, вписани в Червената книга.

Предложената територия има важно значение за белоопашатия мишелов, бухала, орелът змияр, соколът орко, осояда, кресливия орел и др.

Представители на едрите бозайници са: благородният елен, сърна, дива свиня, чакал сънливец, язовец и т.н.

Втората са рибарниците край село Мечка. Районът, предложен за защитена територия е разположен по цялата дължина на бреговата ивица на р. Дунав в землищата на с. Мечка, с. Горно Абланово и с. Батин. В района се срещат 235 вида птици, от които 92 гнездящи, 150 са мигриращи, а зимуващи са 73 вида птици. Предложената защитена територия е едно от най-значимите места по отношение гнезденето на белооката потапница, червеновратия гмурец, белобузата рибарка и др. Установени са 23 вида бозайници, 5 от които са защитени от Закона за биологичното разнообразие. Районът е по-значим за световно застрашения вид – видра /Lutra Lutra/.

Третата територия е “Дойчов остров”. Тя е в българската част на река Дунав, северозападно от с. Батин. На острова е разположено едно от трите известни гнезда на морския орел в българския участък на р. Дунав. Островът е едно от малкото места, които не са повлияни от човешката дейност и е зает от заливни гори и галерии. Преобладават бялата върба, полския ясен и горска лоза. Установени са някой редки растения, като блатното кокиче и лъскаволистната млечка. Множеството затони на острова /вътрешноостровни блата/ осигуряват размножаване на дунавска риба и повишават консервационната му стойност.Коментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град